1. De rechtsverhouding tussen BELVEN en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, leveringen, diensten en facturen van BELVEN en op alle mondelinge en schriftelijke afspraken tussen BELVEN en de klant. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, zelfs niet bij gebreke aan de uitdrukkelijke afwijzing van deze algemene voorwaarden door BELVEN. Door de (impliciete) aanvaarding van deze algemene voorwaarden, verzaakt de klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van BELVEN.
 
2. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen worden vrijblijvend en louter bij wijze van inlichting verschaft. Bestellingen worden slechts als aanvaard beschouwd na schriftelijke bevestiging en ondertekening door de gedelegeerd bestuurder of een bijzondere gevolmachtigde van BELVEN en desgevallend, na de betaling door de klant van het gevraagde voorschot. De aangestelden van BELVEN, andere dan de gedelegeerd bestuurder of bijzondere gevolmachtigden, zijn niet gemachtigd om sommen namens BELVEN te innen.
 
3. BELVEN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de opgegeven prijzen te verhogen, indien één of meer kostprijsfactoren (waaronder, doch niet beperkt tot, de grondstofprijzen, personeelskosten, kosten van verzekering, energie of transport en dergelijke meer) een verhoging ondergaan, zelfs al is deze verhoging het gevolg van voorzienbare omstandigheden. Alle opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW, taksen of heffingen. Deze laatste zijn steeds ten laste van de klant.
 
4. BELVEN garandeert uitsluitend dat de verkochte goederen geschikt zijn voor het gebruik zoals vermeld in en in overeenstemming met de inbouwen/of werkingsinstructies. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt BELVEN niet geacht kennis te hebben van of rekening te houden met de specifieke toepassingen die de klant van de gekochte goederen wenst te maken, zodat BELVEN daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.
 
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door BELVEN opgegeven leveringsen/of uitvoeringstermijnen steeds benaderend, doch nooit bindend. Vertragingen in de uitvoering/ levering geven de klant niet het recht om de uitvoering/levering te weigeren en kunnen evenmin aanleiding geven tot schadevergoeding.
 
6. BELVEN behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen en om de leveringen aan te rekenen naargelang de uitvoering ervan. Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen enkele omstandigheid de weigering van de betaling door de klant rechtvaardigen.
 
7. Alle goederen worden geacht afgenomen te zijn in de magazijnen van BELVEN (levering EX WORKS BELVEN te Mechelen) en worden steeds op risico en voor rekening van de klant verzonden, zelfs indien de verzending door BELVEN wordt verzorgd. Verpakkingskosten zijn steeds ten laste van de klant. De verpakkingen kunnen, mits voorafgaand schriftelijk akkoord van BELVEN, worden teruggenomen door BELVEN.
 
8. De klant verbindt er zich toe om onmiddellijk bij de levering te controleren of de kwaliteit en/of de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Niet‐conforme leveringen dienen te worden geweigerd. Klachten of protesten betreffende zichtbare gebreken van de geleverde goederen moeten aangetekend, met een duidelijke omschrijving van het defect of de klacht, en binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen, toekomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. Na deze termijn zullen leveringen beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.
Klachten wegens zichtbare gebreken worden slechts aanvaard en onderzocht indien de klant de goederen nog niet in gebruik heeft genomen.
 
9. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bestellingen van op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geannuleerd. Bij een eventuele annulering van de bestelling van stockgoederen, vooraleer de goederen werden geleverd, is de klant een forfaitaire schadeloosstelling ten bedrage van 25% van de verkoopprijs van de geannuleerde goederen aan BELVEN verschuldigd, onverminderd het recht van BELVEN om een vergoeding te vorderen voor de hogere bewezen schade.
 
10. Retourzendingen worden slechts teruggenomen na ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord. Uitsluitend niet gebruikte goederen worden terug genomen aan een maximum van 75 % van de verkoopprijs (excl. btw) als zij in oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden. Retourzendingen vinden steeds plaats voor rekening en op risico van de klant. Op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd.
 
11. Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BELVEN. Het wisselkoersrisico is steeds ten laste van de klant.
 
12. Klachten of protesten betreffende de factuur moeten ons aangetekend, met een duidelijke omschrijving van de klacht, en binnen de 5 dagen te rekenen vanaf de verzenddatum van de factuur, toekomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. Na deze termijn zal de factuur beschouwd worden als zijnde definitief en volledig aanvaard.
 
13. Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag zullen alle overige openstaande facturen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, van rechtswege opeisbaar zijn en zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest worden aangerekend van 8 % per jaar te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. BELVEN zal dan tevens het recht hebben om de lopende bestellingen op te schorten.
 
14. In geval van een laattijdige betaling is de klant eveneens een forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten aan BELVEN verschuldigd gelijk aan 8 % van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 40 euro, onverminderd het recht van BELVEN om een vergoeding te vorderen voor gerechtelijke invorderingskosten en voor andere schade die niet louter is veroorzaakt door de laattijdige betaling.
 
15. Clausule van eigendomsvoorbehoud : de eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen aan de klant na volledige betaling van de prijs van de betrokken goederen, desgevallend verhoogd met interesten, schadevergoedingen en andere kosten. Niettemin zal het risico inzake beschadiging of verlies van de verkochte goederen overgaan op de klant vanaf het ogenblik van de levering, conform deze algemene voorwaarden. Bij terugvordering van de goederen onder eigendomsvoorbehoud blijven de betaalde voorschotten te allen tijde door BELVEN verworven, ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 
16. Indien de klant de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, zelfs indien deze goederen zijn verwerkt, herverkoopt, dan draagt de klant alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over aan BELVEN.
 
17. Wanneer op verzoek van de klant een leveringsbon of factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, dan blijft de klant verantwoordelijk en garant voor de betaling van de factuur.
 
18. De klant aanvaardt en erkent dat BELVEN de exoneraties, excepties en garantiebeperkingen die de leveranciers van BELVEN aan haar kunnen tegenwerpen, tevens kan tegenwerpen aan de klant. De waarborg op de goederen beperkt zich echter steeds tot uiterlijk 12 maanden na levering. De aansprakelijkheid van BELVEN voor defecte goederen beperkt zich, in alle omstandigheden, tot de herstelling of vervanging van de defecte goederen en, desgevallend, tot de verzending van de vervangstukken vanaf ons magazijn, dit alles op voorwaarde dat de goederen correct geplaatst werden volgens onze installatie instructies waarvan de laatste versies steeds beschikbaar zijn op onze website : www.belven.com. De klant kan onder geen enkele omstandigheid een bijkomende schadevergoeding vanwege BELVEN eisen.
 
19. Behoudens indien de aansprakelijkheid voortvloeit uit bedrog, intentionele fout of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van BELVEN en haar aangestelden voor schadegevallen te allen tijde beperkt tot het bedrag van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering COMPvan BELVEN. Deze dekking bedraagt maximaal EUR 2 500 000 voor alle verzekerde schade samen per verzekeringsjaar ongeacht het aantal schadegevallen en EUR 500 000 voor inen uitbouwkosten per verzekeringsjaar beperkt tot EUR 125 000 per schadegeval. Indien de koper, klant of besteller meent te denken dat het verzekerde bedrag te laag zou zijn, dient hij op zijn beurt een bijkomende verzekering af te sluiten voor het resterend risico bedrag. BELVEN is bovendien niet aansprakelijk voor of gehouden tot de vergoeding van gebeurlijke immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) verlies van goodwill of cliënteel, (verhoging van) administratieve, personeelsof andere algemene kosten, productiebeperkingen of onderbrekingen, winstderving, omzetverlies, vorderingen van derden en dergelijke meer.
 
20. Indien BELVEN acht haar vertrouwen in de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant te zijn geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt BELVEN het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt BELVEN zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, dit alles onverminderd de rechten van BELVEN op schadevergoedingen en intresten.
 
21. Indien en voor zover enige bepaling van onze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of worden verklaard, of mocht wijzigen, zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.
 
22. Op alle bestellingen, leveringen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake internationaal privaatrecht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
23. Alle geschillen of betwistingen die zouden ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen. Gebeurlijke geschillen of betwistingen vanwege de klant ontslaan hem niet binnen de opgegeven termijnen te betalen.